Προγράμματα Ανάπτυξης & Επιστημονικής Έρευνας

NOVIWAM
Sewerinspect Project
Πιλοτικό Σύστημα Μεμβρανών στην Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων του ΣΑΛΑ στη Μονή
Πρόγραμμα Νηρέας

NOVIWAM

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας μέσα στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειάς του για βελτίωση της τεχνογνωσίας και ενεργό διάχυση της γνώσης και εμπειρίας, συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Novel Integrated Water Management Systems - NOVIWAM” (www.noviwam.eu).

Το πρόγραμμα NOVIWAM σκοπό έχει την προώθηση της πολυεπίπεδης, διασυνοριακής συνεργασίας στον τομέα της διαχείρισης υδάτινων πόρων. Οι 18 εταίροι από 5 διαφορετικές χώρες, αντλώντας πληροφορίες από τις σχετικές τεχνολογίες και εμπειρίες άλλων φορέων, στοχεύουν στην αύξηση των ικανοτήτων επίλυσης – με αποτελεσματικό και αειφόρο τρόπο- των επιτακτικών προβλημάτων διαχείρισης των νερών που αντιμετωπίζουν οι Ευρω-Μεσογειακές χώρες. Ταυτόχρονα, το έργο θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα: καλή οικολογική και χημική κατάσταση όλων των υδάτων και διαχείρισή τους σε επίπεδο Λεκάνης Απορροής ποταμού. Τελικός στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι η εκμαίευση δράσεων σχετικών με το έργο, ώστε να ενισχυθεί η διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων των συνεργαζόμενων φορέων.

Για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος, θα αναπτυχθεί Κοινό Σχέδιο Δράσης, μελετώντας τις ανάγκες, αδυναμίες και ικανότητες της κάθε ομάδας και λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά όλων των εμπλεκόμενων φορέων –ερευνητών, εταιρειών και περιφερειακών αρχών όπως το ΣΑΛΑ. Η διάχυση των ευρημάτων και συμπερασμάτων του NOVIWAM θα γίνει τόσο σε τοπικό όσο και διεθνές επίπεδο. Μέσω του προγράμματος, αναμένεται η δημιουργία στενών σχέσεων μεταξύ των εταίρων, προωθώντας την καθοδήγηση και τις διαδικασίες αμοιβαίας μάθησης, καθώς και άλλες συνεργασίες εκτός των πλαισίων του έργου.

Το ΣΑΛΑ, συμμετέχει στο έργο ως Υδατική Αρχή, καταθέτοντας την 20χρονη πείρα του στους τομείς του σχεδιασμού, χρηματοδότησης, ανάπτυξης, λειτουργίας και συντήρησης αποχετευτικών δικτύων και Μονάδων Βιολογικής Εξεργασίας Λυμάτων, καθώς επίσης και συστημάτων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων.

noviwam

Sewerinspect Project

Σκοπός του προγράμματος ήταν η ανάπτυξη ολοκληρωμένου Συστήματος Στήριξης Αποφάσεων, ως εργαλείο κατά το σχεδιασμό της αποκατάστασης οχετών, με βάση τα αποτελέσματα επιθεωρήσεων που έγιναν με τη βοήθεια κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV). Το σύστημα στηρίχτηκε στην αξιολόγηση της δομικής αξιοπιστίας των οχετών ως συνάρτηση του χρόνου, λαμβάνοντας υπόψη την φθορά που υπόκεινται εξαιτίας πολλών παραγόντων (διαβρωτικά εδάφη και υπόγεια νερά, δημιουργία ενώσεων θείου κατά τη ροή των λυμάτων, διαβρωτικά βιομηχανικά απόβλητα) σεισμικές δυνάμεις και αβεβαιότητες, π.χ. στο εκτιμώμενο πάχος των σωληνώσεων, στήριξη εδάφους, φορτίο κτλ. Αποτέλεσμα της μελέτης, ήταν η επιλογή των καλύτερων διορθωτικών μέτρων, η κατανομή έργων αποκατάστασης με σειρά προτεραιότητας και ο προγραμματισμός επανεπιθεώρησης.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.sewerinspect.com/English/index.htm

Πιλοτικό Σύστημα Μεμβρανών στην Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων του ΣΑΛΑ στη Μονή

Ανάπτυξη και λειτουργία ολοκληρωμένου, ενεργειακά αυτόνομου πρότυπου συστήματος μεμβρανών για την προχωρημένη επεξεργασία λυμάτων στην Κύπρο

Κύριος σκοπός του προγράμματος ήταν η ολοκληρωμένη διαχείριση και αειφόρος χρήση των υδάτινων πόρων, εφαρμόζοντας την καινοτόμο τεχνολογία των μεμβρανών για προχωρημένη επεξεργασία λυμάτων, την επαναχρησιμοποίηση τους για πολλαπλούς σκοπούς και τη συνακόλουθη εξοικονόμηση υδάτινων πόρων στη Κύπρο. Ο σκοπός υλοποιήθηκε, μέσω της εγκατάστασης πιλοτικής μονάδας μεμβρανών στην Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας Λυμάτων του ΣΑΛΑ, στη Μονή.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τον κ. Βίκτωρα Κωνστατντινίδη 25633310 ή/και [email protected].

Στα πλαίσια της παρουσίασης των αποτελεσμάτων από την εγκατάσταση της πιλοτικής μονάδας με συστήματα μεμβρανών ο Γενικός Διευθυντής του ΣΑΛΑ παρουσίασε την στρατηγική του Συμβουλίου Αποχετεύσεων για αειφόρο ανάπτυξη.

Πρόγραμμα Νηρέας

Το πιλοτικό πρόγραμμα ΝΙΡΕΑΣ το οποίο είχε διάρκεια 2 χρόνια έχει φτάσει στο τέλος του. Το πρόγραμμα είχε σαν στόχο τη βελτίωση της εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα της διαχείρισης υδάτινων πόρων (WRM - Water Resource Management Sector), προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο και ποιοτικό περιεχόμενο καθώς και μια προηγμένη μεθοδολογία, η οποία θα βοηθήσει στην πιστοποίηση των δεξιοτήτων οι οποίες θα αποκτηθούν μέσω διαδικασιών άτυπης και ανεπίσημης μάθησης. Το πρόγραμμα απευθύνεται στους χειριστές Μικρών και Μεσαίων Μονάδων Επεξεργασίας Λυμάτων.

Γενικοί στόχοι του προγράμματος είναι η διασφάλιση ότι το εργατικό δυναμικό το οποίο απασχολείται στον τομέα διαχείριση υδάτινων πόρων (WRM - Water Resource Management Sector), θα αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις οι οποίες θα οδηγήσουν προς επαγγελματική ανάπτυξη, συμβολή στην ανάπτυξη ψηφιακών περιεχομένων και τη συμμετοχή των τελικών χρηστών και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων στην διαδικασία της ανάπτυξης και παράδοσης της ηλεκτρονικής μάθησης (e- learning), έτσι ώστε να φθάσουν σε διαφανείς πιστοποιήσεις ικανοτήτων και απασχόλησης.

Ειδικοί στόχοι του προγράμματος είναι η δημιουργία ενός δικτύου πολλαπλών ενδιαφερομένων φορέων, ώστε να εξευρεθεί η επιτυχής προσέγγιση για την παράδοση του περιεχομένου της ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning), ο έγκαιρος εντοπισμός στα κενά των δεξιοτήτων, η ανάπτυξη πρωτότυπων και καινοτόμων περιεχομένων ηλεκτρονικής μάθησης, η διεξαγωγή πιλοτικών μαθημάτων σε κάθε χώρα, η παρακολούθηση της μαθησιακής προόδου των εργαζομένων οι οποίοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα, η αύξηση της αποδοτικότητας στην εργασία τους και η συμβολή στην αναγνώριση της άτυπης και ανεπίσημης μάθησης καθώς επίσης και η αύξηση της διαφάνειας και της δυνατότητας μεταφοράς των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, στον τομέα της διαχείρισης υδάτινων πόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι συνεργαζόμενοι φορείς στο πρόγραμμα «ΝΙΡΕΑΣ» είναι οργανισμοί από το νότο (Κύπρος, Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία) και ανατολικές χώρες ( Ρουμανία ) οι οποίες αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα σε σχέση με τον τομέα Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων - (WRM sector - Water Resource Management Sector).

Πρόγραμμα Νηρέας
Πρόγραμμα Νηρέας

Ημερίδα: Κατάρτιση χειριστών Μικρών και Μεσαίων Μονάδων

Ημερίδα με θέμα Κατάρτιση χειριστών Μικρών και Μεσαίων Μονάδων Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων μέσω Διαδικτύου που έγινε στις 30/10/2013