Έργα υπό εκτέλεση

Συμβόλαιο Ε10: Για τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία του μεγάλου Αντλιοστασίου Ζ στην περιοχή του Νέου Λιμανιού, αξίας 6 εκατομμυρίων ευρώ. Το αντλιοστάσιο θα εξυπηρετεί τις δυτικές ενορίες της Λεμεσού, όπως το Ζακάκι και τον Άγιο Σπυρίδωνα, καθώς και τις μεγάλες εμπορικές αναπτύξεις του Καζίνο και του My Mall. Το Έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2023.

Συμβόλαιο Ε17: Κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου στους πυρήνες των Κοινοτικών Συμβουλίων Πύργου  και Παρεκκλησιάς

Το Έργο περιλαμβάνει την μελέτη και την κατασκευή των αποχετευτικών δικτύων συλλογής λυμάτων και αντλιοστασίων στις Κοινότητες Πύργου – Παρεκκλησιάς, στο πλαίσιο συμμόρφωσης της Κύπρου με τη Οδηγία 91/271/ΕΟΚ. Οι δύο Κοινότητες έχουν ενταχθεί στα αποχετευτικά όρια του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας (ΣΑΛΑ) και μέσω των δικτύων συλλογής και των αντλιοστασίων που θα κατασκευαστούν, θα συνδεθούν με το Εργοστάσιο Παραγωγής Ανακυκλωμένου Νερού του ΣΑΛΑ στην Μονή.  Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ταμείο συνοχής της Ε.Ε.

Το Έργο περιλαμβάνει τρεις κατασκευαστικές Συμβάσεις:

Ε17Α: Αποχετευτικό Σύστημα Λυμάτων στην Κοινότητα Πύργου– είναι σε εξέλιξη.

Ημερομηνία Έναρξης: 28/09/2020 

Συνολικός προϋπολογισμός Σύμβασης : €6 εκατομμύρια ευρώ περίπου

Ανάδοχος: CYFIELD CONSTRUCTIONS LTD

Η κατασκευή του αποχετευτικού συστήματος λυμάτων στην κοινότητα Πύργου υλοποιείται με βαρυτικούς αγωγούς 160 χιλιοστών - 400 χιλιοστών, μήκους 27180 μέτρων, 700 δημόσιων φρεατίων λυμάτων και αγωγούς πιέσεως 315 χιλιοστών, μήκους 900 μέτρων.

Μέχρι σήμερα έχει υλοποιηθεί το 75% του έργου.

Ε17Β: Αποχετευτικό Σύστημα Λυμάτων στην Κοινότητα Παρεκκλησιάς – είναι σε εξέλιξη.

Ημερομηνία Έναρξης: 28/09/2020

Συνολικός προϋπολογισμός Σύμβασης: €4.5  εκατομμύρια περίπου

Ανάδοχος: CYFIELD CONSTRUCTIONS LTD

Η κατασκευή του αποχετευτικού συστήματος λυμάτων στην Κοινότητα Παρεκκλησιάς υλοποιείται με βαρυτικούς αγωγούς 160 χιλιοστών - 315 χιλιοστών, μήκους 21330 μέτρων και 590 Δημόσιων Φρεατίων Λυμάτων .

Μέχρι σήμερα έχει υλοποιηθεί το 80% του έργου.

Ε17Γ: Μελέτη, Κατασκευή, Λειτουργία και Συντήρηση δύο αντλιοστασίων στη Κοινότητα του Πύργου

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 2/9/2021

Συνολικός προϋπολογισμός Σύμβασης: €1.6 εκατομμύρια περίπου (€1.3 εκατομμύρια περίπου για μελέτη και κατασκευή και  €259 χιλιάδες περίπου για τη λειτουργία και συντήρηση για πέντε χρόνια )

Ανάδοχος: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.

Η κατασκευή των αντλιοστασίων  θα συνδέει  τα βαρυτικά συστήματα λυμάτων των δύο Κοινοτήτων με το υφιστάμενο σύστημα που καταλήγει στο Εργοστάσιο  Παραγωγής Ανακυκλωμένου Νερού του ΣΑΛΑ στην Μονή. Αξιοσημείωτο είναι πως και οι δύο Κοινότητες επωφελούνται ήδη σε μεγάλο βαθμό από τη λειτουργία του Εργοστασίου Παραγωγής Ανακυκλωμένου Νερού του ΣΑΛΑ, αφού οι γεωργοί στις δύο Κοινότητες χρησιμοποιούν ένα μεγάλο μέρος του παραγόμενου ανακυκλωμένου νερού για άρδευση. 

Αντιπλημμυρικά Έργα

Αντιπλημμυρικά Έργα στη Μείζονα Λεμεσό - Συμβόλαιο F5

Αφορά την κατασκευή του Μεγάλου Αντιπλημμυρικού Έργου στη Μείζονα Λεμεσό, ένα Έργο που εκτείνεται και στους πέντε Δήμους της Μείζονος Λεμεσού, αξίας 16.2 εκατομμυρίων ευρώ. Το έργο βρίσκεται υπό εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί περί το τέλος του 2023.