Τα έργα αποχέτευσης για τα οποία επενδύονται σημαντικότατοι δημόσιοι και κοινωνικοί πόροι, αποτελούν βασική υποδομή μίας χώρας και αδιάψευστο δείγμα πολιτισμού και προόδου. Τα έργα αυτά καλύπτουν θεμελιώδεις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου και αποσκοπούν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. Μερικά από τα οφέλη ή πλεονεκτήματα του αποχετευτικού συστήματος της πόλης μας είναι τα εξής:

(α) Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην περιοχή

Η ποιότητα ζωής και οι υγειονομικές συνθήκες στις περιοχές όπου έχει λειτουργήσει το σύστημα έχουν ήδη αναβαθμιστεί. Η λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος απάλλαξε τις περιοχές αυτές σε μεγάλο βαθμό από τα προβλήματα που δημιουργούντο προηγουμένως από την λειτουργία απηρχαιωμένων αποχετευτικών συστημάτων όπως είναι οι σηπτικοί και οι απορροφητικοί λάκκοι. Προηγουμένως υπήρχε ανάγκη κυρίως στα ξενοδοχεία και στις πολυκατοικίες για συνεχή εκκένωση των βοθρολυμάτων και συντήρηση των σηπτικών και απορροφητικών λάκκων. Το αποχετευτικό σύστημα προσφέρει ένα πιο υγιεινό και περιβαλλοντικά ορθό τρόπο διαχείρισης των υγρών αποβλήτων.

(β) Διατήρηση και αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος

Με το προηγούμενο σύστημα, όλες οι αποχετεύσεις διοχετεύονταν σε σηπτικούς και απορροφητικούς λάκκους με αποτέλεσμα να μολύνονται τα υπόγεια νερά της περιοχής.

Παράλληλα τα μολυσμένα νερά κατέληγαν στη θάλασσα με αποτέλεσμα να δημιουργούνται διάφοροι κίνδυνοι και άλλα περιβαλλοντικά προβλήματα. Με τη λειτουργία του συστήματος, τερματίστηκε η ρύπανση των υπόγειων νερών.

Επίσης, στο Βιολογικό Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων, πέραν από το επεξεργασμένο νερό, που επαναχρησιμοποιείται στο σύνολο του για γεωργικούς κυρίως σκοπούς, παράγονται επίσης και άλλα υποπροϊόντα όπως για παράδειγμα η επεξεργασμένη λάσπη και το μεθάνιο. Η επεξεργασμένη λάσπη επαναχρησιμοποιείται ως εδαφοβελτιωτικό υλικό, κυρίως σε δενδροκαλλιέργειες και/ή ως καύσιμη ύλη, ενώ το μεθάνιο (βιοαέριο) χρησιμοποιείται για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας καλύπτοντας το 40% περίπου των αναγκών του Βιολογικού Σταθμού Μονής.

(γ) Εξοικονόμηση και αξιοποίηση (ανακύκλωση) των νερών

Το νερό είναι ένας βασικότατος φυσικός πλούτος για τον τόπο μας και θα πρέπει να αξιοποιείται στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Η επεξεργασία των λυμάτων που γίνεται στον Βιολογικό Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων είναι τριτοβάθμια και επιτρέπει την επαναχρησιμοποίηση των νερών για γεωργικούς και άλλους σκοπούς. Η ποσότητα νερού που θα εξοικονομείται με την ανακύκλωση των επεξεργασμένων νερών, όταν θα ολοκληρωθεί το έργο θα ξεπερνά τα 13 εκ. κυβικά μέτρα ετησίως, δηλαδή μεγαλύτερη από την ποσότητα νερού του φράγματος Γερμασόγειας. Σήμερα επαναχρησιμοποιούνται γύρω στα 7 εκ. κυβικά μέτρα νερού.

(δ) Εξοικονόμηση χρημάτων

Με τη λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος εξοικονομούνται σημαντικά ποσά κάθε χρόνο. Οι απορροφητικοί λάκκοι, εκεί όπου υπάρχουν καταργούνται ενώ στα νέα υποστατικά δεν απαιτείται πλέον η κατασκευή τους. Αυτό μειώνει το τελικό κόστος κατασκευής των αποχετεύσεων ιδιαίτερα σε νέες οικοδομές, το κόστος συντήρησης τους, καθώς επίσης και το κόστος εκκένωσης και απόρριψης των βοθρολυμάτων.

(ε) Οικονομική ανάπτυξη και τουρισμός

Tο πιο σημαντικό πλεονέκτημα από την λειτουργία του συστήματος, είναι η διασφάλιση της αειφόρου ανάπτυξης, η αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής στην πόλη μας, με αποτέλεσμα την ώθηση και παραπέρα ανάπτυξη του τουρισμού και της οικονομίας της ευρύτερης περιοχής γενικότερα.

(στ) Επιπτώσεις από πλημμύρες

Η κατασκευή βασικών οχετών αποχέτευσης των ομβρίων υδάτων και αντιπλημμυρικών έργων, επιφέρει μείωση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων που προκύπτουν από άμεσες ζημιές σε περιουσίες που προκαλούνται από πλημμύρες, φθορά ή ακόμη και καταστροφή έργων υποδομής όπως δρόμοι, πεζοδρόμια και υπόγεια καλώδια. Επιφέρει επίσης μείωση των έμμεσων ζημιών λόγω της κυκλοφοριακής συμφόρησης και των προβλημάτων που προκαλούνται στην κυκλοφορία των πεζών, στην κατασκευή των έργων κτλ.

Επίσης οι ανεξέλεγκτες πλημμύρες και η ροή των επιφανειακών υδάτων δημιουργούν πέραν από περιβαλλοντικά προβλήματα, οχληρία και κινδύνους στη δημόσια υγεία, με την ανάπτυξη εστιών κουνουπιών, τη μεταφορά σκουπιδιών και άλλων ρύπων και την κατάληξη τους στην θάλασσα ή σε άλλους, μη κατάλληλους χώρους.

Με την εφαρμογή Αειφόρων Συστημάτων Αποχέτευσης Όμβριων Υδάτων (Sustainable Urban Drainage Systems) στην ευρύτερη περιοχή της Λεμεσού, όλα τα πιο πάνω προβλήματα επιλύονται με τον πλέον ορθολογιστικό και περιβαλλοντικά αποδεκτό τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τις ευρύτερες κοινωνικές και αναπτυξιακές ανάγκες της κοινωνίας.

(ζ) Βιοτικό επίπεδο

Σαν αποτέλεσμα των πιο πάνω, το αποχετευτικό έργο έχει συμβάλει αποφασιστικά στην παραπέρα ανάπτυξη του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της ευρύτερης Λεμεσού και συνέβαλε στην διασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής και καλύτερου περιβάλλοντος για τις επόμενες γενιές. Τα έργα αποχέτευσης για τα οποία επενδύονται σημαντικότατοι δημόσιοι και κοινωνικοί πόροι, αποτελούν βασική υποδομή μίας χώρας και αδιάψευστο δείγμα πολιτισμού και προόδου. Τα έργα αυτά καλύπτουν θεμελιώδεις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου και αποσκοπούν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. 

 

 

Ε-procurement ΚΕΠΑ Ένταξη έργων Συμβουλίου στα Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
ep logo_nireas European-Co-funded-Programmes

 

Έργο ERMIS-F