Απαλλαγές και Ελαφρύνσεις

Παραχώρηση ελαφρύνσεων για ακίνητα που εμπίπτουν στην κατηγορία αγροτικών τεμαχίων για το έτος 2023

 1. Οι ιδιοκτήτες ή κάτοχοι ακίνητης ιδιοκτησίας που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για γεωργοκτηνοτροφικούς σκοπούς και η οποία δεν μπορεί με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία να αξιοποιηθεί με οποιοδήποτε τρόπο, δικαιούνται να ζητήσουν απαλλαγή από την υποχρέωση πληρωμής αποχετευτικών τελών λυμάτων και ομβρίων για το συγκεκριμένο ακίνητο.
 2. Στους ιδιοκτήτες ή κατόχους ιδιοκτησίας που βρίσκεται εντός των ορίων της Α’ Φάσης του αποχετευτικού έργου και η οποία χρησιμοποιείται αποκλειστικά για γεωργοκτηνοτροφικούς σκοπούς θα  παραχωρείται έκπτωση της τάξης του 50% στα αποχετευτικά τέλη που επιβάλλονται με βάση τον συντελεστή που εφαρμόζεται στην περιοχή την οποία βρίσκεται το ακίνητο, νοουμένου ότι:
  • o γεωργός διαμένει στην περιοχή του ακινήτου
  • έχει σαν μόνη ασχολία του την γεωργοκτηνοτροφία και δεν έχει άλλα εισοδήματα.  Το ακίνητο δεν χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς εκτός από γεωργικούς
  • το ακίνητο είναι εγγεγραμμένο στο όνομα του γεωργοκτηνοτρόφου ή της συζύγου του

Η έκπτωση θα παραχωρείται μόνο όπου ο γεωργός θα προσκομίσει σχετικό πιστοποιητικό από το Υπουργείο Γεωργίας ή το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος ότι το ακίνητο είναι γεωργικό για σκοπούς Φόρου Ακίνητης Περιουσίας ή οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό κριθεί απαραίτητο από την Υπηρεσία.   

Για να μπορέσετε να εκτυπώσετε και να συμπληρώσετε το σχετικό έντυπο/αίτηση που αφορά τις ελαφρύνσεις για τα αγροτικά τεμάχια, πατήστε εδώ


Ελαφρύνσεις σε ευάλωτους καταναλωτές για το έτος 2023

H ελάφρυνση που παραχωρείται ανέρχεται στο 50% των πληρωτέων τελών για το έτος 2023 με μέγιστο ποσό ελάφρυνσης για κάθε νοικοκυριό τα €90.

Τέτοια μείωση παίρνουν μόνο οι εξής:

 1. Λήπτες δημόσιου βοηθήματος από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας
 2. Λήπτες σύνταξης  ανικανότητας από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 3. Λήπτες κοινωνικής σύνταξης ή θεσμοθετημένης σύνταξης ή σύνταξη  χηρείας ή άλλης συντάξεως εξωτερικού και το συνολικό μηνιαίο εισόδημα (συντάξεις πλέον άλλα εισοδήματα) του νοικοκυριού δεν ξεπερνά:
   
  • για νοικοκυριά ενός ατόμου τα €850 και
  • για νοικοκυριά δύο ατόμων τα €1.200

Νοείται ότι για τον καθορισμό του συνολικού μηνιαίου εισοδήματος του νοικοκυριού, λαμβάνονται υπόψη πάσης φύσεως μηνιαία εισοδήματα και όχι μόνο συντάξεις ή λοιπά επιδόματα.

Νοείται ότι από τον καθορισμό του συνολικού μηνιαίου εισοδήματος αφαιρείται η μηνιαία συνεισφορά των δικαιούχων στο Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ).

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες και οι δύο σύζυγοι είναι συνταξιούχοι αλλά ο ένας εκ των δύο συζύγων διαμένει σε Οίκο Ευγηρίας, τότε θα θεωρούνται ως ξεχωριστά νοικοκυριά και τα εισοδήματα τους δεν θα συμψηφίζονται.

Η μείωση θα παραχωρείται μόνο όπου:

 1. Το ακίνητο χρησιμοποιείται σαν κύρια κατοικία του φορολογουμένου. Αλλα υποστατικά ή ακίνητα δεν θα τυγχάνουν οποιασδήποτε έκπτωσης.
 2. Το ακίνητο είναι εγγεγραμμένο στο όνομα του αιτητή. Σε περίπτωση όπου ο ιδιοκτήτης έχει αποθάνει τότε θα δικαιούται την μείωση ο/ή η σύζυγος που βρίσκεται στη ζωή.
 3. Οι πιο πάνω ελαφρύνσεις θα παραχωρηθούν στην βάση προκαθορισμένων κριτηρίων κατόπιν αίτησης των επηρεαζόμενων προς το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού Αμαθούντας συνοδευόμενης από τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία. Προσκομίζεται σχετικό πιστοποιητικό από το αρμόδιο κυβερνητικό τμήμα ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες κριθούν απαραίτητες από την Υπηρεσία.

Για να μπορέσετε να εκτυπώσετε και να συμπληρώσετε το σχετικό έντυπο/αίτηση που αφορά τις ελαφρύνσεις σε συνταξιούχους πατήστε εδώ.

 

 

Ε-procurement ΚΕΠΑ Ένταξη έργων Συμβουλίου στα Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
ep logo_nireas European-Co-funded-Programmes

 

Έργο ERMIS-F