Ελαφρύνσεις σε δυσπραγούντες και συνταξιούχους και σε κατόχους αγροτικών τεμαχίων για τα έτη 2021 και 2022

 1. Οι ιδιοκτήτες ή κάτοχoοι ακίνητης ιδιοκτησίας που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για γεωργοκτηνοτροφικούς σκοπούς και η οποία δεν μπορεί με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία να αξιοποιηθεί με οποιοδήποτε τρόπο, δικαιούνται να ζητήσουν απαλλαγή από την υποχρέωση πληρωμής αποχετευτικών τελών λυμάτων και ομβρίων για το συγκεκριμένο ακίνητο.
 2. Στους ιδιοκτήτες ή κατόχους ιδιοκτησίας που βρίσκεται εντός των ορίων της Α’ Φάσης του αποχετευτικού έργου και η οποία χρησιμοποιείται αποκλειστικά για γεωργοκτηνοτροφικούς σκοπούς θα  παραχωρείται έκπτωση της τάξης του 50% στα αποχετευτικά τέλη που επιβάλλονται με βάση τον συντελεστή που εφαρμόζεται στην περιοχή την οποία βρίσκεται το ακίνητο, νοουμένου ότι:
  • o γεωργός διαμένει στην περιοχή του ακινήτου
  • έχει σαν μόνη ασχολία του την γεωργοκτηνοτροφία και δεν έχει άλλα εισοδήματα.  Το ακίνητο δεν χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς εκτός από γεωργικούς
  • το ακίνητο είναι εγγεγραμμένο στο όνομα του γεωργοκτηνοτρόφου ή της συζύγου του

Η έκπτωση θα παραχωρείται μόνο όπου ο γεωργός θα προσκομίσει σχετικό πιστοποιητικό από το Υπουργείο Γεωργίας ή το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος ότι το ακίνητο είναι γεωργικό για σκοπούς Φόρου Ακίνητης Περιουσίας ή οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό κριθεί απαραίτητο από την Υπηρεσία.   

Για να μπορέσετε να εκτυπώσετε και να συμπληρώσετε το σχετικό έντυπο/αίτηση που αφορά τις ελαφρύνσεις για τα αγροτικά τεμάχια, πατείστε εδώ

Ελαφρύνσεις σε δυσπραγούντες και ηλικιωμένους για το έτος 2020 και το 2021

H ελάφρυνση που παραχωρείται ανέρχεται στο 50% των πληρωτέων τελών για το έτος με μέγιστο ποσό ελάφρυνσης για κάθε ιδιοκτήτη τα €80 για το έτος 2020 και τα €90 για το έτος 2021

Τέτοια μείωση παίρνουν μόνο οι εξής:

 1. Oσοι παίρνουν βοήθημα από το Γραφείο Ευημερίας
 2. Οσοι παίρνουν σύνταξη αναπηρίας ή ανικανότητας από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 3. Ηλικιωμένοι που παίρνουν κοινωνική σύνταξη ή σύνταξη γήρατος, χηρείας, ή άλλη σύνταξη εξωτερικού και το συνολικό μηνιαίο εισόδημα (συντάξεις πλέον άλλα εισοδήματα) του νοικοκυριού δεν ξεπερνά:
  • για νοικοκυριά ενός ατόμου τα €750 για το έτος 2020 και τα €850 για το έτος 2021 και
  • για νοικοκυριά δύο ατόμων τα €1.100 για το έτος 2020 και τα €1.200 για το έτος 2021, δηλαδή λαμβάνονται υπόψη οι συντάξεις και τα άλλα εισοδήματα και των δύο συζύγων

Σημειώνεται ότι λόγω της εισαγωγής του ΓεΣΥ, για το έτος 2021, τα όρια αυτά θα ισχύουν μετά την αφαίρεση της συνεισφοράς του/των συνταξιούχου/ων στο ΓεΣΥ.

Ορισμός Νοικοκυριού: Για σκοπούς παραχώρησης ελάφρυνσης σε συνταξιούχους, μέλη του νοικοκυριού θεωρούνται ο/η συνταξιούχος και η/ο σύζυγος του/της, νοουμένου ότι διαμένουν στο σπίτι για το οποίο αιτούνται ελάφρυνση.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες και οι δύο σύζυγοι είναι συνταξιούχοι αλλά ο ένας εκ των δύο συζύγων διαμένει σε Οίκο Ευγηρίας, τότε θα θεωρούνται ως ξεχωριστά νοικοκυριά και τα εισοδήματα τους δεν θα συμψηφίζονται.

Η μείωση θα παραχωρείται μόνο όπου:

 1. Το ακίνητο χρησιμοποιείται σαν κύρια κατοικία του φορολογουμένου. Αλλα υποστατικά ή ακίνητα δεν θα τυγχάνουν οποιασδήποτε έκπτωσης.
 2. Το ακίνητο είναι εγγεγραμμένο στο όνομα του αιτητή. Σε περίπτωση όπου ο ιδιοκτήτης έχει αποθάνει τότε θα δικαιούται την μείωση ο/ή η σύζυγος που βρίσκεται στη ζωή.
 3. Προσκομίζεται σχετικό πιστοποιητικό ή αντίγραφο επιταγής από το αρμόδιο κυβερνητικό τμήμα ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες κριθούν απαραίτητες από την Υπηρεσία. Για παραχώρηση της έκπτωσης, ο φορολογούμενος θα πρέπει να συμπληρώνει και υποβάλλει την αίτηση του στο ειδικό έντυπο αίτησης.

 Για να μπορέσετε να εκτυπώσετε και να συμπληρώσετε το σχετικό έντυπο/αίτηση που αφορά τις ελαφρύνσεις σε συνταξιούχους πατείστε εδώ

 

 

 

 

Ε-procurement NOVIWAM Νιρέας ΚΕΠΑ Homer
ep ​​ logo_nireas logo_nireas logo_nireas
Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας Ένταξη έργων Συμβουλίου στα Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
mlsi European-Co-funded-Programmes

Εκπαιδευτικό Εργαστήρι στα πλαίσια
του Προγράμματος LIFECAB, που έγινε στις 3-4 Οκτωβρίου 2019

Έργο ERMIS-F