Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Ανάπτυξης

1. Στρατηγικό Σχέδιο 2017 – 2037

Το Συμβούλιο έχει προχωρήσει με την κατακύρωση της προσφοράς για την παροχή Υπηρεσιών για την ετοιμασία του Στρατηγικού Σχεδίου του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας.

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών για την ετοιμασία χρηματοοικονομικού μοντέλου για τα επόμενα είκοσι (20) έτη καθώς και για την ετοιμασία του σχετικού Στρατηγικού Σχεδίου του Συμβουλίου, η ετοιμασία σχεδίου υλοποίησης προϋπολογισμού και τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού και η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης/συμπληρωματικών υπηρεσιών για την ενημέρωση/εκσυγχρονισμό των παραδοτέων της Σύμβασης για περίοδο δύο χρόνων.

Το Στρατηγικό Σχέδιο  περιλαμβάνει προβλέψεις αναφορικά με τα οικονομικά ζητήματα που αφορούν το Συμβούλιο για τα επόμενα 20 χρόνια. Στη βάση αυτού του Σχεδίου, το οποίο θα υπόκειται σε συνεχείς αναθεωρήσεις και εκσυγχρονισμούς θα ετοιμάζονται τριετή πλάνα ανάπτυξης, καθώς επίσης και οι προκαταρκτικές προβλέψεις για το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Ανάπτυξης.

2. Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2016 – 2021. Αποχετευτικά Τέλη για την περίοδο 2017-2021

Όπως αναφέρεται ανωτέρω, το Συμβούλιο ετοίμασε το Στρατηγικό Σχέδιο του για τα επόμενα 20 χρόνια 2017 – 2037. Λόγω της οικονομικής κρίσης και της καθυστέρησης στη λήψη ορισμένων Κυβερνητικών αποφάσεων αναφορικά με τα συγχρηματοδοτούμενα έργα, η ετοιμασία του μεσοπρόθεσμου προγράμματος για την επόμενη περίοδο 2017-2021  βασίζεται στο νέο Στρατηγικό Σχέδιο 2017-2037 που αναφέρεται πιο πάνω και  καλύπτει την περίοδο 2017 - 2021 με βάση τα έργα που προγραμματίζονται στα επόμενα πέντε χρόνια.

Δεδομένης και της αλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού από την 1/1/2017 το νέο πενταετές πρόγραμμα ανάπτυξης με το προτεινόμενο περίγραμμα αποχετευτικών τελών για την περίοδο 2018-2022, έχει εγκριθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις και τα νέα δεδομένα.

3. Έργα υπό εκτέλεση

3.1 Συμβόλαιο Ε10: Για τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία του μεγάλου Αντλιοστασίου Ζ στην περιοχή του Νέου Λιμανιού, αξίας 6 εκατομμυρίων ευρώ. Το αντλιοστάσιο θα εξυπηρετεί τις δυτικές ενορίες της Λεμεσού, όπως το Ζακάκι και τον Άγιο Σπυρίδωνα, καθώς και τις μεγάλες εμπορικές αναπτύξεις του Καζίνο και του My Mall. Το Έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2022.