ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΠ): Αειφόρος Ανάπτυξη & Ανταγωνιστικότητα 2007-2013

Συμβόλαια Ε7 και Ε9Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης λυμάτων σε αγροτικές και αστικές περιοχές της μείζονος Λεμεσού 

Το Έργο περιλαμβάνει την κατασκευή δικτύων συλλογής και μεταφοράς λυμάτων τόσο για αστικές όσο και για αγροτικές περιοχές συνολικού μήκους 108 χλμ περίπου. Αναφορικά με τις αγροτικές περιοχές το Έργο περιλαμβάνει την κατασκευή δικτύου συλλογής και μεταφοράς λυμάτων μήκους 6,5 χλμ στις κοινότητες Πάνω Πολεμιδιών, Μουταγιάκας και Αγίου Τύχωνα. Όσο αφορά τις αστικές περιοχές, το Έργο περιλαμβάνει την κατασκευή δικτύου συλλογής και μεταφοράς λυμάτων μήκους 101,5 χλμ.  Το έργο περιλαμβάνει επίσης την κατασκευή ενός αντλιοστασίου για μεταφορά των λυμάτων από τις βορειοδυτικές περιοχές του έργου στον υφιστάμενο σταθμό επεξεργασίας λυμάτων στην Μονή, το οποίο συμπεριλήφθηκε στην Β’ Φάση στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Το αντλιοστάσιο αυτό θα λειτουργεί μελλοντικά και σαν εφεδρική μονάδα αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών σε περίπτωση προβλημάτων στη λειτουργία του δυτικού σταθμού επεξεργασίας λυμάτων.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ / ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το κατασκευαστικό μέρος των Συμβολαίων αυτών έχει σχεδιαστεί με ορίζοντα τα έτος 2050 κατά τον οποίο ισοδύναμος πληθυσμός που θα εξυπηρετείται από αυτά τα Συμβόλαια υπολογίζεται περίπου στις 26.000 και ο όγκος λυμάτων προς επεξεργασία υπολογίζεται στα  1,3 εκ κ.μ ετησίως (μέση ροή), ενώ το έτος 2015 ο ισοδύναμος πληθυσμός υπολογίζεται περίπου στις 10.600 και ο όγκος λυμάτων προς επεξεργασία στα  0,5 εκ κ.μ ετησίως (μέση ροή). Η ολοκλήρωση του έργου συμβάλλει στην εναρμόνιση με την κοινοτική Οδηγία 91/271/ΕΟΚ για τα αστικά λύματα, της οποίας κύριος στόχος είναι η προστασία της δημόσιας υγείας και του υδάτινου περιβάλλοντος.

 

 

Ε-procurement ΚΕΠΑ Ένταξη έργων Συμβουλίου στα Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
ep logo_nireas European-Co-funded-Programmes

 

Έργο ERMIS-F